O kompenzaci jalového výkonu

Základní informace o kompenzaci jalového výkonu

Hlavním smyslem kompenzace jalového výkonu je snížení odebíraného zdánlivého výkonu a snížení proudu procházejícího napájecím vedení. Kompenzace tedy patří mezi významná úsporná opatření, pomocí kterého se snižuje zatížení napájecího vedení, čímž se snižují ztráty a zvyšuje životnost vedení. Snížení odběru indukčního jalového výkonu se dosáhne vhodnou kombinací spotřebičů, které ze sítě odebírají indukční, jalový a kapacitní výkon.

Nejpoužívanější metodou v sítích nízkého napětí je kompenzace pomocí paralelně připojených statických kondenzátorů, která je jedním z nejdůležitějších a ekonomicky nejvýhodnějších opatření.

Každému odběrateli ze sítí vysokého napětí je zákonem 458/2000 Sb. a souvisejícími vyhláškami uložena povinnost odebírat elektrickou energie s účiníkem v neutrálním pásmu 0,95 - 1,00 IND. Odběr energie mimo tyto hodnoty je penalizován a to buď přirážkou k pořizovací ceně elektrické energie a nebo zpoplatněním nevyžádané dodávky jalové energie (indukční kapacitní práce, překompenzování) do veřejné sítě.

Tarifní politika - hodnocení jalové energie    

Povinnost dodržovat tzv. neutrální pásmo účiníku při odběru elektrické energie je uložena energetickým zákonem 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a řízena (vymáhána) pomocí tarifní politiky, řízené Energetickým regulačním úřadem. Smyslem dodržování neutrální hodnoty účiníku je dosažení efektivního přenosu a distribuce elektrické energie bez zbytečných ztrát, tj. bez přenášení zbytečného induktivního výkonu v sítích. Tarifní politika je vyhlašována v tzv. cenových rozhodnutích vydávaných Energetickým regulačním úřadem, platných standardně jeden kalendářní rok.

Samostatnou součástí tarifů je také odběr jalové z veřejných sítí, v případě ČR z hladin vysokého napětí. Rozvodný závod je povinen dodat elektrickou energii i s nízkým účiníkem, ale tu pak zpoplatňuje podle aktuálně platného cenového rozhodnutí. V odběrných místech, kde není dodržována neutrální hodnota účiníku, pak musí odběratel počítat s vyšší pořizovací cenou elektrické energie.

Způsob vyhodnocení účiníku

V odběrných místech s měřením typu A nebo B (dálkový odečet dat a nebo pomocí ručního terminálu) se použijí 1/4 hodinové odečty činné a jalové energie z průběhových měření. Účiník je posuzován podle odběru 24 hodin denně (před rokem 2009 to bylo v časovém pásmu od 6 do 10 hodin v pracovní dny). Z naměřených hodnot v daném časovém pásmu za vyhodnocované období (např.měsíc) stanoví průměrná hodnota účiníku. Tangenta fí se vypočte jako podíl jalové energie a činné energie v daném časovém pásmu za vyhodnocované období. Z tangenty je pak dále vypočten účiník kosinus fí. Podle tabulky se pak určí percentuální přirážka k ceně elektrické energie.

Cenová přirážka je stanovena jako součin hodnot nejvyššího naměřeného 1/4 hodinového výkonu za vyhodnocované období, ceny za rezervovanou kapacitu na příslušné napěťové hladině a odpovídající hodnoty přirážky (přirážka v % podle tabulky) a jako součet ceny za použití sítí na příslušné napěťové hladině a ceny za silovou elektřinu (ČEZ 1826 Kč/MWh, E.ON 1990 Kč/MWh a PRE 2002 Kč/MWh), vynásobený odpovídající hodnotou přirážky (přirážka v % podle tabulky) a množstvím elektřiny za vyhodnocované období.

Přirážka tak percentuelně zatíží veškeré podstatné náklady za odběr. Nevyžádaná dodávka jalové energie je posuzována 24 hodin denně a je zpoplatněna 400 Kč/Mvarh (stav 2007)

Řešení kompenzace jalového výkonu není snadný úkol. Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme vám schopni efektivně pomoci s řešením vašich požadavků jak na nedokompenzování tak i překompenzování sítě. Kontaktujte nás ZDE.

 

Nahoru